Suomen kattavin lukkotyö takuu

Lukkotyöt koko Suomen laajuisesti


Liedon Lukko Oy to­teut­taa am­mat­ti­taidolla kaiken­laiset lukkotyöt Suomessa. Lukko­jen ja muiden tur­valait­tei­den asen­nuk­set sekä huol­lot ja ko­r­jauk­set tapah­tu­vat var­malla ot­teella ja 25 vuo­den koke­muk­sella. 
Teemme luk­i­tus­ratkaisuja asi­akkaan tarpeet huomioon ot­taen sekä tar­joamme lisätur­vaa sitä halu­aville. Myönnämme myös kaikille asen­tamillemme tuot­teille vi­iden vuo­den takuun, joka sisältää pien­immätkin toim­intahäiriöiden ko­r­jauk­set sekä mukavu­usko­r­jauk­set, kuten sääolo­suhtei­den tur­vot­ta­man oven, jota on han­kala saada ki­inni tai auki.

5 vuoden takuu kaikkiin asentamiimme tuotteisiin

Suomen parhaim­mat taku­ue­hdot tar­joa­vat Liedon Lukko Oy. Tar­joamme kaikkiin asen­tami­imme tuot­teisiin ylimääräisen vi­iden vuo­den toimivu­us­takuun, joka lu­on­nol­lis­esti sisältää kaikki lait­teeseen tulleet viat ja virheet sekä vielä mielyttävän käyttömukavuus koke­muk­sen. Mikäli ovesi es­imerkiksi syksyn tul­lessa tur­poaa ja ovea on epämiel­lyttävä käyttää ko­r­jaus ja käynti on il­mainen mikäli olet asen­nut­tanut tuot­teesi meidän kaut­tamme. 

Tämä palvelu on erittäin su­osittu mm. van­hus­ten kesku­udessa, joille tiukka ovi voi tuoda on­gelmia. Meille on todella tärkeää, että asi­akkaan tarpeisiin vas­tataan tarkasti sekä ripeästi. 

Muun muassa näin palvelemme

  • Lukon asennus-, lukon korjaus- ja lukon vaihtotyöt
  • Myös turvalukon asennus- ja turvalukon sarjoitustyöt
  • Lukon uudelleensarjoitus, esim. Abloy-lukon sarjoitus
  • Lukon avaus, kun lukko ei toimi, ovi ei aukea tms. syy
  • Oven avaus, jos avaimet ovat jääneet sisälle tai kadonneet
  • Lukkoseppäpäivystys
  • Lisäavainvalmistus

Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme palvella!


Kun lukkotyöt kaipaa­vat os­aavaa tekijää, älä epäröi kääntyä li­eto­laisen Liedon Lukko Oy:n puoleen. Meiltä saat kaikki palve­lut avaimet käteen -pe­ri­aat­teella tehtynä, laadusta tin­kimättä ja tur­val­lisu­u­teen panos­taen. Ota mei­hin yhteyttä ja kerro, millä tavoin voisimme palvella juuri sinua!

Palvelun tuottaa Fokus
Liedon Lukko Oy (c)2020, All Rights Reserved